اشعار شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

  اشعار شب نوزدهم ماه مبارک رمضان   در کوفه محشر شد به پا آه و واویلا آه و واویلا فرق علی گشته دو تا آه و واویلا آه و واویلا واویلا واویلا… محراب و منبر لاله گون آه و واویلا آه و واویلا مسجد شده دریای خون آه و واویلا آه و واویلا حاجتش […]